Scoil Raifteirí -Suirbhé Ranga i ngeall ar Iompar Bulaíochta
Bullying Behaviours Class Survey


Aontaíonn pobal na scoile: scoláirí, múinteoirí, tuistí agus foireann scoile eile go dtugaimid aire dá chéile agus go ninisímid má fheicimid iompar bulaíochta inár scoil. Táimid uilig traenáilte le tuiscint ar bhulaíocht agus é a aitint. Tá a fhios againn an damáiste is féidir le hiompar búlaíochta a dhéanamh do dhaoine inár bpobal scoile, agus rinneamar uilig gealladh chun ár dtimpeallacht scoile a coinneáil chomh sábháilte, sona agus chomh sláintiúil agus gur féidir linn. Téastaíonn uainn bulaíocht a stopadh inár scoilse. Líon amach an suirbhé seo chomh fíor agus gur féidir leat. Más rud é go bhfaca tú rud éigin atá tú míchompordúil leis, tá sé níos fearr duit é a scríobh síos agus gan é a choinneáil agat féin. Is féidir linn ansin a chinntiú go bhfaighidh siad beirt cabhair-an duine atá an bulaíocht déanta orthu agus an duine atá ag déanamh an bulaíocht.

Our whole school community students, teachers, parents and other school staff have agreed that we care about each other and that we will tell if we see bullying behaviours in our school. We have all been trained to understand and recognise what bullying is. We know the damage that bullying behaviour can do to people in our school community and we have all promised to keep our school environment as safe, happy and healthy as possible. We want to prevent bullying in our school. Please fill out this survey as truthfully as you can. If you have seen something you feel uncomfortable about it is better for you to write it down and not to keep it to yourself. We can then make sure that both the person who is being bullied and the person who is bullying can be helped.

B'fhéidir go bhfuil bulaíocht ag tarlú do dhuine éigin. Más rud é go bhfaca tú aon eachtra bulaíochta i do rang nó sa scoil le déanaí an féidir leat iad a scríobh síos le do thoil.
Maybe there is someone being bullied. If you have seen any bullying incidents in your class or school recently can you please write them down.

Ainm an Íobartaigh/Name of Victim:
Ainm(neacha) a rinne bulaíocht/Name(s) of people who bullied :
Cén uair and cén áit a bhfaca tú an iompar bulaíochta/When and where you have seen the bullying behaviour:
Daoine eile a bhí ansin/Others who were there:
Duine ar bith a cheangal isteach leis/Anyone who joined in:
Céard a tharla/What happened:


Sínithe/Signed: Dáta/Date: