Scoil Raifteirí: Bileog do Agallamh faoi Iompair Bulaíochta
Bullying Behaviour Interview Sheet

Agalltóir/í/Interviewer (s):
Duine/daoine faoi agallaimh/Interviewee:
Dáta:
Tá sé léirithe ag suirbhé a rinneamar le déanaí go bhfuil duine éigin inár scoil ina íobartaigh más fíor mar gheall ar iompar bulaíochta ó scoláire eile nó ó ghrúpa scoláirí eile.
A recent bullying behavior survey we have done has shown us that someone in our school may be a victim of bullying behavior by another student or group of students.

Do you know who may be being bullied? Yes/No
An bhfuil a fhios agat cé a bhí á mbulaíáil?


Mar is eol duit, táimid traenáilte le iompar bulaíochta a aitint inár scoil. Nuair a bhíomar á dtraenáil gheallamar go mbéimid ionraic i gcónaí agus go ninsimid do dhuine éigin go bhfuil bulaíocht feicthe againn. D'aontaíomar go dtéastaíonn scoil atá sona, sláintiúil agus sábháilte do chuile dhuine. Má léiríonn suirbhé go raibh bulaíocht tarlaithe duit bheadh muid ag iarraidh fáil amach ó dhaoine eile céard a bhí déanta ort. Bheadh muid ansin ag cur agallamh ar an duine a bhí gránna leat sa bhealach seo. An dtuigeann tú é seo?

As you know, we have all been trained to recognize bullying behavior in our school. When we were being trained we all promised that we would always be truthful and tell someone if we witnessed someone being bullied. This is because we all agreed that we want a school that is happy, healthy and safe for everyone. If a survey showed us that you were being bullied we would now be trying to discover from others what was being done to you. We would then be interviewing the person treating you in that way. Do you understand this?
_____________________________________________________________
Cén scoláire a cheapann tú atáimid ag labhairt faoi?/
Who do you think the student is that we are talking about?
______________________________________________________________
Ar aithin tú gur mhothaigh na scoláirí eile go raibh d'iompar mar bulaí i léith an duine seo?
Did you realize that other students felt that you were behaving in a bullying way towards this person?
________________________________________________________________
An dtuigeann tú go gheallamar cúram a thabhairt do chuile dhuine inár bpobal scoile and insint do dhuine éigin más rud é go bhfacamar rud a cheapamar gur iompar bulaíochta é?
Do you understand that this is because we promised to care about everyone in our school community and to tell someone if we saw something that we felt was bullying behavior?
________________________________________________________________

Cén chaoi ina bhfuil tú ag caitheamh leis an scoláire seo mar tá daoine eile ag aireachtáil go bhfuil tú ag iompú tú féin i mbealach bulaíochta?
B'fhéidir go mba mhaith leat an seiclíosta bulaíochta a úsáid chun cabhrú leat. Ba mhaith linn go mbeadh tú chomh ionraic agus gur féidir leat mar tá an suirbhé ranga tar éis a thaispeáint dúinn cuid de na rudaí atá tú ag déanamh don scoláire seo agus táimid ag iarraidh cabhrú leat labhairt faoi mar go bhfuil a fhios againn nuair a bhíomar ar fad traenáilte gur dúradh linn go mbíonn an duine a dhéanann bulaíocht míshásta faoi rudaí de ghnáth.
What way have you been behaving towards this student that has made others feel that you were behaving in a bullying way? Maybe you would like to use our bullying behavior checklist to help you. We would like you to be as truthful as you can because the class survey has already shown us some of the things you have been doing to this student and we want to help you talk about it because you know that when we were all trained we were told that people who bully others are usually unhappy about things.
-________________________________________________________________
An dtuigeann tú cén fáth atá tú ag caitheamh leis an scoláire mar seo?
Do you understand why you have been treating this student in this way?
-________________________________________________________________
An raibh bulaíocht déanta ariamh ortsa nó ar dhuine ar bith sa chlann,
Have you or anyone in your family ever been bullied? ( Má tá sé fíor) (If yes) Cén chaoi ar mhothaigh tú? How did it feel?
________________________________________________________________
If someone in your family was being treated the way you are treating this student how would you feel? Dá mbeadh caitheamh ar an gcaoi seo le duine éigin i do chlann, cén chaoi a mhothófá?
________________________________________________________________
An cuimhin leatsa cén chaoi a mhothaíonn duine nuair atá bulaíocht déanta orthu ón ár dtraenáil? Do you remember from our training how being bullied makes someone feel?
________________________________________________________________
Bhris tú an ghealltanas a rinne tú nuair a thosaíomar ar ár gClár Ilscoile Frith-Bhulaíochta. Bhris tú rialacha na scoile freisin, agus ghortaigh tú duine éigin mar gheall ar do iompar ina treo. An dtuigeann tú an trom chúis le seo? You have broken your promise that you made when we began our Whole School Antibullying Program. You have also broken the school rules and you have hurt someone by your behavior towards them. Do you understand how serious this is? ________________________________________________________________
An dtuigeann tú go bhfuil Cúram Chreidmheasa caillte agat?
Do you understand that you have now lost a Care credit?
-________________________________________________________________
An bhfuil tú sásta gealltanas a thabhairt arís gan iompar bulaíochta a dhéanamh I léith aon scoláire faoinár gcúraim. Are you ready to promise again to never behave in a bullying way towards a student in our school? ____________________________________________


Interviewer Signature: School Stamp:
Interviewee Signature:
Parents Signature:
Date: