Internet Usage

 

Link to classroom video resources at webwise.ie

 

 

 

Link to safety guidelines and resources at the webwise.ie website:

 

 

 

 

Polasaí Úsáide Inghlactha
(Acceptable Usage Policy re Internet: English version follows Irish version)


Is é aidhm an Pholasaí Úsáide Inghlactha a chinntiú go bhfaighidh daltaí buntáistí as na deiseanna foghlama as acmhainní Idirlín na scoile ar bhealach sábháilte agus éifeachtach. Féachtar ar úsáid agus rochtain Idirlín mar acmhainn agus mar phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí AUP na scoile mar sin tarraingeofar siar an phribhléid agus gearrfar smachtbhannaí cuí - mar atá leagtha amach san AUP.
Tá sé i gceist go ndéanfaidh ionadaithe scoile agus tuismitheoirí athbhreithniú gach bliain ar an AUP. Sula síneofar é ba chóir an AUP a léamh go cúramach lena léiriú go dtuigtear agus go nglactar le coinníollach na húsáide.

Cruthaíodh an leagan seo den AUP ar 29.11.04 le foireann an scoile.

Straitéis na Scoile
Bainfidh an scoil leas as roinnt straitéisí chun cur chomh mór agus is féidir le deiseanna foghlama agus le rioscaí a bhaineann leis an Idirlíon a laghdú. Is iad na straitéisí na cinn seo a leanas:

Go Ginearálta
Beidh múinteoir i gcónaí ag maoirsiú seisiúin Idirlín.
Bainfear leas as bogearraí scagtha agus/nó córais chomhionainn chun an riosca a bhaineann do nochtadh d'ábhar míchuí a laghdú. Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid idirlín na ndaltaí.
Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht Idirlín.
Ní cheadófar íoschóipeáil nó uaslódáil a dhéanamh ar bhogearraí nach mbeidh ceadaithe.
Bainfear leas as bogearraí cosanta víreas agus tabharfar é cothrom le dáta go rialta.
Beidh cead ón múinteoir riachtanach chun dioscaí flapacha pearsanta nó CD-ROMann a úsáid sa scoil.
Cleachtóidh na daltaí dea "netiquette" (i.e., etiquette ar an Idirlíon) ag gach tráth agus ní thabharfaidh siad faoi aon ghníomh a tharraingeiodh droch-cháil ar an scoil.

An Gréasán Domhanda
Ní rachaidh mic léinn chuig láithreáin Idirlín ar a mbeidh ábhair ghraostacha, mídhleathacha, fuatha nó a bheidh míchuí ar bhealach eile. Is chun críocha oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as an idirlíon.
Beidh eolas ag daltaí ar cheisteanna cóipchirt a bhaineann le foghlaim ar líne.
Ní dhéanfaidh daltaí nochtadh nó foilsiú ar eolas pearsanta.
Beidh a fhios ag daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-áirítear eolas a dháileadh nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheith faoi mhonatóireacht ó thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándáil, nó cúiseanna bainistíochta gréasáin.

Ríomhphost
Ní úsáidfidh daltaí cuntais ríomhphoist.
Ní sheolfaidh agus ní bhfaighidh daltaí aon ábhar a bheidh mídhleathach, graostach ná míchlúiteach nó a bhfuil sé i gceist leis cur as do dhuine eile nó imeaglú a dhéanamh air.
Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile, nithe mar sheoltaí nó uimhreacha fóin nó pictiúir.
Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine.
Tabharfaidh daltaí ar aird gur faoi réir chead óna múinteoir a fhéadfaidh daltaí aguisíní le ríomhphoist a fháil agus a sheoladh.

Comhrá Idirlín
Ní bheidh rochtain ag daltaí ar sheomraí comhrá, ar fhóraim chomhrá agus ar fhóraim leictreonacha cumarsáide eile ach de réir mar a bheidh ceadaithe ag an scoil.
Ní bhainfear leas as seomraí comhrá, fóraim phlé agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile ach amháin do chríocha oideachais agus beidh sin faoi mhaoirseacht ag gach tráth.
Bainfear úsáid as ainmneacha úsáideoirí chun fíorchéannacht a cheilt.
Beid cosc iomlán ar chruinniú duine le duine trí chruinniú a bheidh eagraithe via comhrá Idirlín.

Gréasán Scoile
Tabharfar deis do dhaltaí tionscadail, obair ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an nGréasán Domhanda.
Déanfaidh múinteoir comhordú ar fhoilsiú obair daltaí.
Foilseofar obair dhaltaí i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh Gréasáin le fógra cóipchirt a choscfaidh cóipeáil obair den sórt sin gach cead sonrach i scríbhinn.
Ní fhoilseofar grianghraif dhigiteacha, clipeanna éisteachta nó físe de dhaltaí aonair ar an ngréasán scoile. Díreoidh grianghraif agus clipeanna éisteachta agus físe ar ghníomhaíochtaí grúpaí. D'fhéadfadh clipeanna físe cosaint pasfhocal a bheith ag dul leo.
Fágfar amach eolas pearsanta faoi dhaltaí mar sheoladh baile agus sonraí teagmhála den leathanach gréasáin scoile.
Beidh úinéireacht ag daltaí fós ar an gcóipcheart ar aon obair a fhoilseofar.

Reachtaíocht
Soláthróidh an scoil eolas ar an reachtaíocht seo a leanas maidir le húsáid an Idirlín agus ar chóir do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí dul i dtaithi uirthi:
An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998
An tAcht Tascartha 1993
An tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989
An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

Struchtúir Thacaíochta
Cuirfidh an scoil eolas ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí faoi phríomhstruchtúir agus eagraíochtaí tacaíochtaí a bhíonn ag déileáil le hábhar mídhleathach agus úsáid dhochrach an Idirlín.

Smachtbhannaí
D'fhéadfadh gníomh disciplíne teacht as mí-úsáid a bhaint as an Idirlíon, lena n-áirítear tarraingt siar pribhléidí rochtana agus i gcásanna tromchúiseacha fionraí nó díbirt. Tá sé de cheart ag an scoil freisin aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a thuairisciú chuig na húdaráis chuí.

An Fhoirm Cheada:

Féach le do thoil ar an bPolasaí Úsáide Inghlactha agus líon isteach an leagan den fhoirm seo atá sa dialann scoile.

Scoil Raifteirí
Ainm an Dalta: ______________________
Rang/Bliain: ______________________

Dalta
Comhaontaím Polasaí Úsáide Inghlactha na scoile a leanúint maidir le húsáid an Idirlín. Bainfidh mé úsáid as an Idirlíon ar bhealach freagrach agus comhlíonfaidh mé na rialacha ar fad a mhíneoidh an scoil dom.
Síniú an Dalta: ______________
Dáta: __________


Tuismitheoir/Caomhnóir
Mar thuismitheoir/Caomhnóir dlíthiúil an dalta thuas tá an Polasaí Úsáide Inghlactha léite agam agus tugaim cead do mo mhac nó iníon rochtain a dhéanamh ar an Idirlíon. Tuigim go bhfuil rochtain Idirlín leagtha amach chun críocha oideachais. Tuigim freisin go bhfuil gach réamhchúram réasúnach glactha ag an scoil chun soláthar a dhéanamh do shábháilteacht ar líne ach ní féidir freagracht a bheith ar an scoil má dhéanann daltaí rochtain ar ghréasáin mhí-oiriúnacha.
Glacaim leis an alt thuas ___ Ní ghlacaim leis an alt thuas ___
(Cuir tic san áit chuí)


Maidir le gréasán na scoile tuigim sa chás gur cuí leis an scoil sin gur féidir obair scoile mo linbh a roghnú le cur ar ghréasán na scoile. Tuigim téarmaí an Pholasaí Úsáide Inghlactha agus glacaim leo maidir le hobair leanaí a fhoilsiú ar ghréasán na scoile.
Glacaim leis an alt thuas ___ Ní ghlacaim leis an alt thuas ___
(Cuir tic san áit chuí)

Síniú: _______________________________ Dáta: _________________


Seoladh: _____________________________ Teil: _________________

 

 

Acceptable Usage Policy: English Version

Scoil Raifteirí, Caisleán an Bharraigh

The aim of this Acceptable Use Policy is to ensure that pupils will benefit from learning opportunities offered by the school's Internet resources in a safe and effective manner. Internet use and access is considered a school resource and privilege. Therefore, if the school AUP is not adhered to this privilege will be withdrawn and appropriate sanctions - as outlined in the AUP - will be imposed.

It is envisaged that school and parent representatives will revise the AUP annually. Before signing, the AUP should be read carefully to ensure that the conditions of use are accepted and understood.

This version of the AUP was created in 2004

Scoil Raifteirí's Strategy:
The school employs a number of strategies in order to maximise learning opportunities and reduce risks associated with the Internet. These strategies are as follows:

General
Internet sessions will always be supervised by a teacher.
Filtering software and/or equivalent systems will be used in order to minimise the risk of exposure to inappropriate material.
The school will regularly monitor pupils' Internet usage.
Students and teachers will be provided with training in the area of Internet safety.
Uploading and downloading of non-approved software will not be permitted.
Virus protection software will be used and updated on a regular basis.
The use of personal floppy disks, memory sticks, CD-ROMs, or other digital storage media in school requires a teacher's permission.
Students will treat others with respect at all times and will not undertake any actions that may bring the school into disrepute.

World Wide Web
Students will not intentionally visit Internet sites that contain obscene, illegal, hateful or otherwise objectionable materials.
Students will pupils report accidental accessing of inappropriate materials in accordance with school procedures.
Students will use the Internet for educational purposes only.
Students will not copy information into assignments and fail to acknowledge the source (plagiarism and copyright infringement).
Students will never disclose or publicise personal information.
Downloading materials or images not relevant to their studies, is in direct breach of the school's acceptable use policy.
Students will be aware that any usage, including distributing or receiving information, school-related or personal, may be monitored for unusual activity, security and/or network management reasons.

Email
Students will not use personal email accounts.
Students will not send or receive any material that is illegal, obscene, defamatory or that is intended to annoy or intimidate another person.
Students will not reveal their own or other people's personal details, such as addresses or telephone numbers or pictures.
Students will never arrange a face-to-face meeting with someone they only know through emails or the internet.
Students will note that sending and receiving email attachments is subject to permission from their teacher.

Internet Chat
Students will only have access to chat rooms, discussion forums, messaging or other electronic communication fora that have been approved by the school.
Chat rooms, discussion forums and other electronic communication forums will only be used for educational purposes and will always be supervised.
Usernames will be used to avoid disclosure of identity.
Face-to-face meetings with someone organised via Internet chat will be forbidden.

School Website
Pupils will be given the opportunity to publish projects, artwork or school work on the World Wide Web in accordance with clear policies and approval processes regarding the content that can be loaded to the school's website
Scoil Raifteirí's website will be regularly checked to ensure that there is no content that compromises the safety of pupils or staff. If you object to any picture or feature, please contact us.
Website using facilities such as guestbooks, noticeboards or weblogs will be checked frequently to ensure that they do not contain personal details?
The publication of student work will be co-ordinated by a teacher.
Pupils' work will appear in an educational context on Web pages with a copyright notice prohibiting the copying of such work without express written permission.
The school will endeavour to use digital photographs, audio or video clips of focusing on group activities. Content focusing on individual students will not be published on the school website with out the parental permission.. Photographs, audio and video clips will. Video clips may be password protected.
Personal pupil information including home address and contact details will be omitted from school web pages.
The school website avoids publishing the first name and last name of individuals in a photograph.
The school will ensure that the image files are appropriately named - will not use pupils' names in image file names or ALT tags if published on the web.
Pupils will continue to own the copyright on any work published.

Personal Devices
Pupils using their own technology in school, such as leaving a mobile phone turned on or using it in class, sending nuisance text messages, or the unauthorized taking of images with a mobile phone camera, still or moving is in direct breach of the school's acceptable use policy.

Legislation
The school will provide information on the following legislation relating to use of the Internet which teachers, students and parents should familiarise themselves with:
Data Protection (Amendment) Act 2003
Child Trafficking and Pornography Act 1998
Interception Act 1993
Video Recordings Act 1989
The Data Protection Act 1988

Support Structures
The school will inform students and parents of key support structures and organisations that deal with illegal material or harmful use of the Internet.

Sanctions
Misuse of the Internet may result in disciplinary action, including written warnings, withdrawal of access privileges and, in extreme cases, suspension or expulsion. The school also reserves the right to report any illegal activities to the appropriate authorities.

Permission Form

You are asked to fill the version of this form which is in your child's dialann scoile (school diary)

School Name: _____________________

Name of Pupil: ____________________

Class/Year: _______________________


Pupil
I agree to follow the school's Acceptable Use Policy on the use of the Internet. I will use the Internet in a responsible way and obey all the rules explained to me by the school.

Pupil's Signature: __________________________ Date:

Parent/Guardian
As the parent or legal guardian of the above pupil, I have read the Acceptable Use Policy and grant permission for my son or daughter or the child in my care to access the Internet. I understand that Internet access is intended for educational purposes. I also understand that every reasonable precaution has been taken by the school to provide for online safety but the school cannot be held responsible if pupils access unsuitable websites.

I accept the above paragraph __ I do not accept the above paragraph__
(Please tick as appropriate)

In relation to the school website, I accept that, if the school considers it appropriate, my child's schoolwork may be chosen for inclusion on the website. I understand and accept the terms of the Acceptable Use Policy relating to publishing children's work on the school website.

I accept the above paragraph __ I do not accept the above paragraph __
(Please tick as appropriate)

Signature: _____________________________ Date: ___________________


Address: ______________________________ Telephone: _______________