Scoil Raifteirí: Tuairisc Bliaintúil 2020          10/06/2020


BORD BAINISTÍOCHTA 2019-2023 Cathaoirleach-Fiontán Ó Murchú
Príomhoide-Máire Treasa Uí Dhálaigh
Cisteoir-le socrú
Ainmniúchán Oide-Nóirín Uí Dhonnchú
AinmniúchánTuistí-Tomás Ó Ceallaigh, Eilín Ní Mhaoineacháin
Séiplíneach-An tAth. Conal Eustace
Ainmniúcháin an Phobail-Stiofán Ó Móráin, Dáibhí Ó Braonáin

Measúnú Scoile Uile: Tuairisc WSE/MSU ar fáil ar suíomh SR ROS

FÉIN-MHEASTÓIREACHT SCOILE: FMS-An Ghaeilge ó Bhéal-Gramadach-de réir ciorcalán na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Rialacha Sláinte Phoiblí Scoileanna na tíre dúnta 12/03/2020 go dtí Mean Fómhair, mar gheall ar stop a chur le scaipeadh an ghalair mharafach, i gcásanna áirid, tógálach Corónvíreas: COVID-19-gach rud ar cheal.

FORBAIRT POLASAÍ
Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Measúnacht Riosca-Márta 2020.
Polasaí Iontrála Páistí Scoile Nua; Polasaí Oideachais Leanúnach Idirlíonach Scoile-OB agus Acmhannaí Scoile Nua Idirlíona-Covid-19;  GDPR-Aladdin Connect-Leabhair a chur Abhaile agus Tuairiscí Scoile; ROS: Riachtanais Oideachais Speisialta: ‘New Model’ Bl. 4; Cód Tacaíochta Scóláirí Nua; Oideachas Ionchuimsitheach.
Coiste Bratach Glas Scoile: Brat Glas 9: Saoránacht Domhanda: Taisteal.
Iarratais: FÍS R6 Fitness Trackers; An Ghiorria agus an Toirtís; Foghlaim faoin gCiorcal. Fresh Film Festival: BT Young Scientist/Eolaí Óga sa  RDS-R6 Laethanta Eolaíochta Scoile-gach rang
Maith an obair le chuile dalta mar gheall ar ghlacadh páirte sa ‘Míle Síle’, Cúrsa Rothaíochta R6, traenáil do pheil Ghaelach, saccar, ficheall, iománaíocht, corr, quiz spóirt/credit union, rugbaí, eitpheil-Foireann na gCailíní páirteach agus Foireann na Buachaillí a ghrú sa Mini Sevens; ‘Scoil is fearr sa Chomórtas Treodóireachta GMIT’-R5.

ÉITEAS NA SCOILE
-Aifreann SR-15/12/2019.
-Faoistinn na Nollag sa scoil.
- Comhghairdeas le Páistí R2 Noirín: An Chéad Fhaoistinn 26/02/2020; Thosaigh an scéim nua:  ‘Adhradh  Íosa’  i  seomra Ranga M. Nóirín le R2.
-Aifreann R6 19/06/2020 ag 7pm Webcam-Séipéal.

Buíochas le Mícheál Ó Náraigh, Easpaig as ucht searmónis an Chomhneartú a dhéanamh linn thár na mblianta trí Ghaeilge; An tAthair Conal Eustace, Máire Uí Chonaill do na hAifrinn ar an webcam sa séipéal le linn don ghéirchéim Covid-19.  Buíochas le na tuistí, a bpáistí, na hiar-scolaírí,  a d’freastal ar chláracha ‘Déanaigí é seo i gcuimhne Ormsa’; ‘Peer for Peer’; Athair Séaghan agus Foireann NET. Buíochas le foireann na scoile, clanntaí na scoile as ucht tacú le na hocáidí.  
Am don Aifrinn: Sathairn 7pm
Dé Domhnaigh: 10.30am.
Clár Nua Reiligúin: ‘I nGrá Dé/Grow in Love’.

FORBAIRT CURACLAIM Curaclam Teanga na Bunscoile: Gaeilge agus Béarla. Tacaíocht Leanúnach PDSE do Fhoireann na Scoile.  Webinar 1 agus 2 ar fáil ar suíomh. (1) Lift-Off to Literacy-6 weeks programme for NM. (2) Reading Recovery Programme-NM-individual pupil intervention reading programme to support targeted pupils’ learning.
Ocáid Bliantúil Scoil Uile: Ceolchoirm agus Aonach na Nollag 05/12/2019 sa GMIT.
Seachtain na Gaeilge: Drámaí: Taitneamh bainte amach as na hImeachtaí curtha ar siúl ag chuile rang sa scoil do phobal na scoile. Ardú an ‘Time Capsule 25 Bliain’ nithe stairiúil-19/02; Blas de na Réimsí le feiceáil ar suíomh idirlíona na scoile. Craobh Chonnacht sa bhFéile Scoildrámaíochta Sailearna gruaite ag R4 ‘An Múinteoir Nua’. CnahÉ ar cheal. Scór na bPáistí: Ghlac R5/R6 páirt i gceithre rannóg. Fuair Lucia Ní Chlochartaigh R6, an chéad áit san amhránaíocht. Páistí páirteach sa Chomórtas/Tionscnaimh Aistí-ms.saor scríbhneoireachta bunaithe ar scéalta seantuistí le daltaí le linn an Corónvíreas.

SCÉIM OIBRE AN tSAMHRAIDH 2020

  • Iarrtais ROS Obair ar Dhíon Scoile.
  • Fuinneoga agus Doirse Ealaithe nua sa seomra réamhdhéanta agus ar thrí seomraí ranga scoile.
  • Ath-Dheisiúchán Seomra RD nua- Scéim oibre áitiúl ag cabhrú linn.

COISTE NA dTUISTÍ Buíochas le Claire Heaney-Cathaoirleach; Joanna Jordan-Rúnaí; Maria Sweeney-Cisteoir agus le baill Choiste na dTuistí, Tuismitheoirí agus Foireann na scoile as ucht na hoibre le heagrúcháin. ‘Míle Síle!’; Clós; Aonach na Nollag sa GMIT 05/12/2019. Obair agus Airgead do Feabhsúchán ar Chlós na Scoile agus tacú le ICT/TFC sa scoil do pháistí scoile.

 FOIREANN 13 oidí sa scoil.  
Máire Uí Shúilleabháin, Táinisteach, Oide oideachais speisialta ar scoir 01/09/2019.
Niamh Uí Raois-Táinisteach ceapaithe 02/12/2019.  Oide oideachais speisialta.
Sinéad Ní Dhálaigh-Post Buan-múinteoir ranga.
Bríd Ní Dhonnchadha-Post Buan/Obair le PDST
Lúc Ó Ródaigh-Post Bliana, leath-lá roinnte le SN Naomh Aodháin, Coillte Mach.
Claire Sangare-Cúntóir Ranga-Uaireanta Naíonáin.

Sláinte+ Sábháilteacht sa charrchlós! Plean Tráchta i bhFeidhm.
MANA NUA TAISTEAL: ‘Ná bí Leisciúil ag Tiomáint do charr, Siúl nó rothaíocht agus beidh tú níos fearr!’ Cáit Ní Éanaigh R6. BEIR GREIM LÁIME AR PHÁISTÍ ATÁ AG SIÚL SA CHARRCHLÓS.Tiomáint go mall-coscán láimhe agus carr i ngear ag páirceáil. Úsáid ionaid       Páirc/Siúl nó Carr Chlós in aice le Páirc an Bhaile-Páirc Spraoi, áis iontach don Naíonra agus SR. Trásnáin nua ar Bhóthair Ghórt na bhFuaráin déanta ag Co. Contae.

FOIREANN CÚNTACH Lára Uí Mháille (Rúnaí)
Melanie Joyce (Glanaitheoir)
Chris Cooney (Airítheoir) Buíochas as ucht na hoibre uilig ar son na bpáistí scoile.

Athoscailt SR: LUAN LÚNASA 31, 2020
Naíonáin Bheaga Nua 8.50-12. (31/08-11/09).
N Mhóra 8.50-1.30pm.
R1-R6 8.50-2.30pm.

 

 

Scoil Raifteirí: Annual Report 2020                                  10/06/20


BOARD OF MANAGEMENT 2019-2023
Cathaoirleaach-Fiontán Ó Murchú
Príomhoide-Máire Treasa Uí Dhálaigh
Treasurer-Dáibhí Ó Braonáin
Teachers’ Nominee:Nóirín Uí Dhonnchú
Parents’ Nominees: Tomás Ó Ceallaigh, Eilín Ní Mhaoineacháin
School Chaplin:An tAth Conal Eustace
Community Nominees-Stiofán Ó Móráin, Dáibhí Ó Braonáin.

Whole School Evaluation Report WSE/FMS is available on school website and DES.

SCHOOL SELF-EVALUATION: SSE Conversational Irish-Grammar-begins 2019 as per new DES Circular.

Public Health Measures-School Closures from 12/03/2020 until September to help prevention and spreading of contagious and in some cases fatal infection of Coronavirus COVID-19-All planned events cancelled.  

POLICY DEVELOPMENT
Child Safe Guarding Statement and Risk Assessment-March 2020.
New Admission Policy and Notice 2020;
Sustained School Internet Learning-Online Homework and New School Internet Software Resources during Covid-19; GDPR-Aladdin Connect APP-Gets School Books and Reports home; DES Special Educational Needs: ‘New Model’ Yr. 4; New Student Support Files; Inclusive Education. Green School Committee: 9th Green Flag: Global Citizenship: Travel.
Entries: R6 FÍS ‘Fitness Trackers’; ‘The Hare and the Tortoise’; ‘Learning about the Circle’; Fresh Film Festival: BT Young Scientist Competition in RDS-R6.
Science School Days-all classes. 
Well done: participating pupils in ‘Daily Mile’, R6 Cycling Course, Gaelic, Soccer, Chess, Spike ball, Hurling, Quizzes-sport-credit union, Rugby. Participation of Girls’ Team and Boys’ Winning Team in the Mini-Sevens; Best School in the Orienteering Competition held in the GMIT won by R5 March 2020.

SCHOOL ETHOS:
-Scoil Raifteirí Mass-15/12/2019
-Sacrament of Reconciliation-Christmas
-Congratulations to R2 Nóirín: Sacrament of Reconciliation 26/02/2020; ‘Adoration of Jesus’ in M Nóirín’s classroom.
-Aifreann R6 19/06 7pm Webcam-Church.

Thank you: Rev. Fr. Michael Neary, Archbishop, Tuam, for all the confirmation ceremonies through the years through the medium of the Irish language for our pupils; Rev. Fr. Conal Eustace, Mary Connell for the web-cam Masses and ceremonies during the Covid-19 pandemic.  Thank you: parents’ and their children, past-pupils, participants in the programmes: ‘Do This in Memory’; Peer for Peer; Fr. Shane and NET Team. Thank you: staff, families for supporting the children and attending the occasions.

 

Mass Times: Saturday 7pm
Sunday 10.30am
Religious Programme: ‘Grow in Love’.

CURRICULUM DEVELOPMENT Primary Language Curriculum: Irish and English. Sustained PDST support for staff. Webinar 1 and 2 available on the website.

  • ‘Lift Off to Literacy’ 6 week programme for Sn. Infants.
  • ‘Reading Recovery Programme’

Sn. Infants-individual pupil intervention reading programme to support targeted pupils’ learning.
Whole School Annual Seasonal Event: Christmas Concert and Fair 05/12/2020 in the GMIT. Seachtain na Gaeilge: Drámaí. Classes perform a fun week of enjoyable themes for the school community. 25 year historical ‘Time Capsule’ 2020 Vision Project is taken up-19/02; Flavour of all events accessible on school website. Rang 4 achieve 1st place in Connaught Final in the Féile Scoildrámaíochta awards in Sailearna with their performance of ‘An Múinteoir Nua’. All Ireland cancelled.  R5/6 participated in four events in the Scór na bPáistí. Lucia Ní Chlochartaigh 1st Singing. Essay, Project Competition-free writing recording Grandparent story-telling to grandchildren during the Coronavirus.